Nationaal Programma Onderwijs


Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt scholen om de komende twee jaar extra in hun onderwijs te investeren, na de afgelopen coronatijden. Hierin is ook aandacht voor cultuureducatie, en kunnen scholen kiezen om intensiever met kunstvakdocenten en culturele partners samen te werken. Op deze pagina vertellen we meer over wat dit voor scholen en het culturele veld betekent, en hoe je als kunstvakdocent aan de slag kunt in het onderwijs.


Het programma

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is door de Rijksoverheid opgezet om scholen te helpen het onderwijs na corona te herstellen en te ontwikkelen. De bedoeling is dat hiermee leervertragingen worden ingehaald en het onderwijs wordt verbeterd. In totaal is er voor het NPO €8,5 miljard uitgetrokken. Het bedrag per leerling wordt nog bepaald, gemiddeld is dit nu geschat op €700 per leerling voor schooljaar 2021-2022. Voor een basisschool komt dit neer op gemiddeld €180.000, voor een middelbare school gemiddeld €1,3 miljoen. In juni wordt dit budget definitief vastgesteld. 

De scholen worden geacht in eerste instantie aan de slag te gaan met een schoolscan. In de schoolscan moet duidelijk worden welke coronavertragingen er precies zijn. Het is een probleem- en behoefteanalyse op leerling-, klas- en schoolniveau. Op basis van de schoolscan maken scholen keuzes voor bewezen effectieve interventies in de menukaart. Deze menukaart is samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Scholen kunnen kiezen uit zes deelgebieden:

  1. Voorzien in meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden), met name voor leerlingen uit kansarme situaties. Bijvoorbeeld in de vorm van langere schooldagen of vakantieprogramma's.
  2. Effectievere inzet van onderwijs, bijvoorbeeld door te werken met kleinere groepen of betere technieken in te zetten voor feedback en begrijpend lezen.
  3. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, waaronder sport en cultuureducatie expliciet genoemd worden.
  4. De ontwikkeling van de execuctieve functies van leerlingen, zoals metacognitie, zelfregulerend leren en samenwerkend leren.
  5. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning t.b.v. klassenverkleining.
  6. Faciliteiten en randvoorwaarden, ouderbetrokkenheid, digitale technologie. 


De cultuurcoaches

Alle scholen in het Westland hebben een eigen cultuurcoach. Deze cultuurcoach is duurzaam in gesprek met de school over het cultuurbeleid en ondersteunt bij de ontwikkeling van cultuureducatie. De cultuurcoaches zijn ook beschikbaar om mee te denken over de inzet van cultuureducatie binnen het NPO. Alle scholen hebben in mei een mailing ontvangen met suggesties over mogelijke inzet. Er valt te denken aan de inzet van kunstvakdocenten, zodat er met kleinere groepen gewerkt kan worden of de klassen kunnen worden opgevangen in projecten tijdens studiedagen van leerkrachten. Ook zijn er mogelijkheden om cultuureducatie in te zetten voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En natuurlijk kan er met cultuureducatie extra onderwijs worden vormgegeven. Dit zijn enkele suggesties, maar het NPO biedt nog veel meer mogelijkheden, afhankelijk van wat er uit je schoolscan komt. Daarom kijken we graag mee naar de uitkomst van de schoolscan.

Het LKCA ontwikkelde een handreiking over cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs. Hiermee wil het LKCA alle professionals in cultuureducatie helpen om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes. Lees hier verder.

De cultuurcoaches zijn Iris, Evalien, Ilona en Bernadette. Niet zeker wie je cultuurcoach is? Mail ons via info@westlandcultuurweb.nl


Voor kunstvakdocenten en culturele organisaties

Cultuurweb bemiddelt tussen de vraag van scholen en haar culturele netwerk. Met regelmaat zijn we voor scholen op zoek naar geschikte kunstvakdocenten. Ook kunnen scholen ons vragen om projecten vorm te geven met een groep zelfstandigen. Heb je interesse in samenwerken met het Westlands onderwijs? Laat het ons weten via info@westlandcultuurweb.nl


Meer weten over het Nationaal Programma Onderwijs? Neem contact op met programmaleider Ilona Rozenboom via irozenboom@westlandcultuurweb.nl

Scholen die gebruik maken van de diensten van Westland Cultuurweb m.b.t. de inzet van externen gaan akkoord met de geldende algemene voorwaarden Cultuurexperts.pdf.