Regeling Kleine Culturele Initiatieven

Vanaf nu is het mogelijk subsidie aan te vragen voor kleinschalige verbindende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur via de Regeling Kleine Culturele Initiatieven. De Gemeente Westland stelt de komende jaren een bedrag van 30.000 euro beschikbaar. De regeling is bedoeld voor kleinschalige culturele initiatieven op kern- en wijkniveau. Per initiatief is een bedrag van maximaal 1500 euro beschikbaar. 

Kunst en cultuur bieden plezier, een fijne en leerzame ervaring en kunnen mensen vanuit diverse hoeken, milieus en leeftijden samenbrengen. Met deze subsidieregeling wil de gemeente Westland het mogelijk maken om op een laagdrempelige wijze een project of activiteit neer te zetten.

De regeling wordt uitgevoerd door Westland Cultuurweb. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert de directeur-bestuurder van Westland Cultuurweb over de ingediende voorstellen.  


Waar is de regeling voor bedoeld?

Inwoners, stichtingen en verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële organisaties, zoals particuliere dansscholen of muziekscholen, winkeliersverenigingen of bedrijven in Westland kunnen volgens een eenvoudige procedure een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat het initiatief een verbindend karakter heeft en mensen bij elkaar brengt door middel van kunst en cultuur. Daarbij wordt ook gekeken naar het voortraject: hoe is een initiatief tot stand gekomen en wie zijn de partijen die in het initiatief gaan deelnemen? Let op: reguliere activiteiten van een organisatie komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.  


Aanvraagtermijnen 

Uiterste indiendata zijn:

  • 1 december 2019 voor projecten in het eerste kwartaal van 2020
  • 1 maart 2020 voor projecten in het tweede kwartaal van 2020
  • 1 juni 2020 voor projecten in het derde kwartaal van 2020
  • 1 september 2020 voor projecten in het vierde kwartaal van 2020
  • De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen twee weken na bovenstaande indiendata een reactie.

 

Een aanvraag indienen

Stuur de aanvraag per mail op naar info@westlandcultuurweb.nl. Let op: gebruik hiervoor onderstaande formulieren. Eventueel kan een projectplan of meer uitgebreide begroting worden toegevoegd (dat is echter niet verplicht).

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd dan kan voor publicitaire doeleinden gebruik worden gemaakt van het logo van de regeling.


Download hier het aanmeldformulier

Download hier het formulier begroting/dekkingsplan

Hier vindt u de volledige Regeling Kleine Culturele Initiatieven

Download hier het logo van de regeling Kleine Culturele Initiatieven

Bekijk hier de flyer

Lees hier meer over de adviescommissie